ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ) เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจในการพัฒนาบุคลากรและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่บุคลากรของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นักเรียน ประชาชน หน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยศูนย์ฯไม่มีภาระหนีัคงค้างค่าสาธารณูปโภค โดยเฉพาะค่าน้ำและค่าไฟฟ้า ศูนย์ฯ จึงเห็นควรปรับปรุงอัตราการจัดเก็บค่าบำรุงสถานที่ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ของศูนย์ฯ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

 
Visitors: 93,242