หน้าใหม่


หลักสูตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 1 

ระหว่างวันที่ 15 - 29 มกราคม 2556

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 7 - 21 กุมภาพันธ์ 2556


 หลักสูตร การประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายป่าไม้ 

ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 2556


การฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง

ระหว่างวันที่ 18 - 22 มีนาคม 2556


 

 ภาพกิจกรรมของศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ)


ภาพกิจกรรม การบรรยายการป้องกันอัคคีภัย

โดยนายสมชาย  โกมลคงอยู่

ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ)

 

Visitors: 146,877