ภารกิจหน้าที่

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ)  เป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช มีภารกิจและความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ดำเนินการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้แก่ข้าราชการ และพนักงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามแผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ

2. เป็นแหล่งสารสนเทศและเครือข่ายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานความร่วมมือ และแหล่งวิทยาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค

3. เป็นเครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่ง

4. ให้บริการแก่บุคคลภายนอกด้านสถานที่

    

 

 

 

 

 

Visitors: 181,138