วิสัยทัศน์

สัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาเส้นทางสายงานอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรที่โดดเด่น เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

 พันธกิจ

1)    ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและจริยธรรม เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์

2)    ให้ความรู้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่อนุรักษ์

3)    เสริมสร้างเครือข่าย (Network) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างเป็นระบบ

4)    ให้การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเส้นทางสายงานอาชีพ (Career Path) แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความก้าวหน้าในงานอาชีพและขวัญกำลังใจในการทำงาน

   

 

   

 

 

 

 

 

Visitors: 177,002